Werkwijze van Adagio

Bij Adagio bieden wij psychologische diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en gezinnen. Wij zijn werkzaam binnen de ambulante zorg, wat inhoudt dat de behandeling op onze praktijk plaatsvindt die op werkdagen geopend is van 09:00 – 17:00. Klinische (dag)opname behoor niet tot ons aanbod.

Wij behandelen zowel binnen de basis-ggz (BGGZ), voor kortdurende, klachtgerichte behandeling, als binnen de gespecialiseerde-ggz (SGGZ), voor langdurige psychotherapieën. Adagio biedt psychotherapie voor een verscheidenheid aan problemen. In een psychotherapie wordt door middel van gesprekken gewerkt aan psychische klachten. Het doel van de therapie is om de psychische klachten te verminderen. Voorafgaand aan of ter aanvulling op de psychotherapie kan diagnostiek worden aangeboden, waarmee door middel van genormeerde testen de klachten, persoonlijkheid, (neuropsychologsiche) vaardigheden en/of (neurobiologische) ontwikkeling in kaart wordt gebracht. Ook bieden wij de mogelijkheid om een losstaand diagnostiektraject te doorlopen. Indien nodig werken wij nauw samen met het systeem, de huisarts of andere verwijzers en betrokken instellingen. Bij Adagio werken we in een multidisciplinair team dat bestaat uit psychologen, orthopedagogen, psychiaters en maatschappelijke werkers.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor verzekerde psychologische hulp is een verwijzing nodig. In het geval van volwassenenzorg verloopt de verwijzing via de huisarts of andere daarvoor bevoegde zorgaanbieder. Ook minderjarigen kunnen op verwijzing van de huisarts worden aangemeld. Een andere route voor kinderen en jongeren is via de Ouder Kind Teams in de wijk. Om het behandeltraject vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar is het van belang dat wij een correcte verwijsbrief ontvangen. De verwijsbrief moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Naam van de verwezen cliënt
 • Datum van de verwijzing maximaal 3 maanden geleden en vóór het eerste gesprek
 • Een vermelding over het een verwijzing voor de basis-ggz (BGGZ) of gespecialiseerde-ggz (SGGZ) betreft
 • Er staat genoemd dat wordt verwezen in verband met (het vermoeden van) een DSM-5 stoornis
 • De AGB-code van de huisarts staat vermeld
 • De verwijzing moet ondertekend of van een stempel zijn voorzien door de huisarts.

Mocht je twijfels hebben over de geldigheid van de verwijsbrief, dan kun je contact opnemen met ons secretariaat.
Meer informatie voor verwijzers vind je hier.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via ons digitale aanmeldformulier voor volwassenen of kinderen en jongeren. Een foto of scan van de verwijsbrief van een verwijzer is een verplicht onderdeel van de aanmelding en kan worden meegestuurd als bestand mee met de digitale aanmelding. Wij kunnen pas met jouw aanmelding aan de slag zodra we jouw verwijsbrief én aanmelding in goede orde ontvangen hebben. Telefonisch of per mail aanmelden is dus niet mogelijk.

Na ontvangst van je aanmelding nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak in te plannen voor een screening. Tijdens deze screening met een van onze psychologen worden vragen gesteld over jouw achtergrond en reden voor aanmelding, om zo een goed beeld te krijgen van de zorgvraag. Aan de hand van deze informatie wordt door ons aanmeldteam bepaald of Adagio de passende zorg kan bieden. Indien dit het geval is, word je op onze wachtlijst geplaatst. Is Adagio niet in staat om passende hulp te bieden, dan nemen wij contact met je op om te kijken naar andere mogelijkheden.

Als wij een volledig aanmeldformulier hebben ontvangen, duurt het maximaal 4 weken voordat de telefonische screening wordt gepland. Hierna gaat de wachttijd op de wachtlijst van start.
Zie hier voor een overzicht van onze actuele wachttijden.

Intakeprocedure

Zodra er een passende behandelaar beschikbaar is, zal contact met je worden opgenomen om een afspraak in te plannen voor een intakegesprek. Tijdens de intake worden de problemen in kaart gebracht. Op basis van alle informatie wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat in ieder geval vermeld:

 • De hulpvraag
 • Een beschrijvende diagnose en de belangrijkste omstandigheden rondom client.
 • De vastgestelde diagnose
 • De behandeldoelen
 • De behandelmethode
 • De gemaakte afspraken tussen cliënt en behandelaar over het traject: (denk aan frequentie en duur van de sessies, financiering, evaluaties, aanvullende hulp, etc.)

Als overeenstemming over dit behandelplan is bereikt, kan de behandeling van start gaan. Soms helpt het om je gezinsleden of je partner bij de gesprekken te betrekken of is er aanvullende psychodiagnostiek vereist.

Behandeltraject

De behandeling verloopt volgens de gemaakte afspraken. Op afgesproken momenten wordt de behandeling aan de hand van dit behandelplan geëvalueerd en wordt gekeken welke doelen zijn behaald en waar de behandeling eventueel nog moet worden bijgesteld. Ook kan gebruik worden gemaakt van de resultaten van de Routine Outcome Monitoring (ROM), zodat de aard en de ernst van de klachten kan worden geobjectiveerd.

Indien nodig en alleen met toestemming van de cliënt kunnen anderen betrokken worden bij de behandeling. Hierbij kan gedacht worden aan iemand uit de nabije omgeving, zoals een partner, familielid of vriend(in), alsmede andere instanties zoals een coach, begeleider of andere zorgverlener.

In sommige gevallen is de uitvoerende behandelaar nog niet bevoegd om op te treden als regiebehandelaar, waardoor er een tweede behandelaar betrokken is. Dat betekent dat een BIG-geregistreerde regiebehandelaar betrokken is, die eindverantwoordelijk is voor het verloop van de behandeling. In dit geval maak je tijdens de intakefase kennis met de betrokken regiebehandelaar en is er contact met de regiebehandelaar in geval van evaluatie, aanpassing van het behandelplan of afsluiting. Het verdere contact verloopt met de uitvoerende behandelaar. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen de behandelaar en regiebehandelaar over het verloop van het behandeltraject. Deze werkwijze is conform de vereisten voor vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraars

Ook kan het voorkomen dat er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij het zorgtraject, bijvoorbeeld wanneer er een psychiatrisch consult of verdere diagnostiek plaatsvindt. In dat geval fungeert één behandelaar als aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende zorgverleners (casemanager).

Samenwerking en onderlinge reflectie vinden wij van groot belang. Al onze therapeuten nemen wekelijks deel aan multidisciplinaire overleggen, intervisies of uitvoeringsoverleggen. Hierin worden actieve casussen geanonimiseerd besproken.

Medicatie

Soms kan het nodig zijn om aanvullende medicatie voor te schrijven tijdens een gedeelte van de behandeling, of juist om te helpen dat de behandeling op gang komt. Medicamenteuze ondersteuning wordt dan zorgvuldig door de psychiaters van Adagio opgevolgd, maar kan ook gegeven worden voorgeschreven door de huisarts. Bij Adagio zijn twee psychiaters werkzaam die wekelijks psychiatrische consulten geven aan de cliënten van Adagio en nauw samenwerken met zowel de therapeuten van Adagio als de huisartsen.

Online behandeling

Blended care

Het gebruik van online behandelingen, ook wel e-health, is sinds de Coronapandemie sterk toegenomen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Adagio werkt samen met het extra beveiligde platform Therapieland, een online platform met een breed aanbod aan behandelmogelijkheden. De face-to-face behandeling van jongeren, volwassenen of ouders kan worden aangevuld met online modules gericht op bijvoorbeeld angst, depressie, trauma of ADHD. Online behandelen biedt als voordelen dat de behandeling snel kan worden ingezet en de cliënt op ieder moment met de problemen aan de slag kan in een vertrouwde en veilige omgeving. Door e-health te combineren met de face-to-face behandeling, kan de cliënt thuis verder aan de slag met het herstel. We noemen dit blended care

Om gebruik te maken van Therapieland heb je nodig:

 • Een computer, tablet of smartphone
 • Internetverbinding
 • Een account, aan te maken bij Therapieland met een email adres en een wachtwoord

Met Therapieland kan je onder andere:

 • Modules doorlopen met bijbehorende behandelopdrachten en uitleg
 • Gerichte informatie opzoeken in de mediatheek (bijvoorbeeld aan de hand van tekst, filmpjes, website, apps)
 • Beveiligd contact hebben met de behandelaar
 • Een deel van het online dossier terugzien en teruglezen
 • Informatie over de behandeling delen met naasten

> Klik hier voor verdere informatie over Therapieland

Ook kan het zijn dat de behandelaar aan jou extra online opdrachten opstuurt via Embloom, dit is tevens een extra beveiligd online platform via waar onder andere vragenlijsten, dagboeken en registratieopdrachten kunnen worden verstuurd.

Pre-teatment module: E-Volve

Ook heeft Adagio de interventie E-volve ontwikkeld om cliënten die lang op de wachtlijst (zouden) staan tegemoet te komen. E-volve is een blended interventie waarbij de behandeling deels online en deels fysiek wordt gegeven. Tijdens de behandeling zet je zelf de eerste stappen richting herstel via het platform Therapieland. Daarbij word je begeleid door een getrainde behandelaar met wie je regelmatig (online) gesprekken hebt. Het volledige behandeltraject neemt zo’n 8 tot 10 weken in beslag. Na afloop van de behandeling maak je samen met je therapeut de inschatting of jouw klachten voldoende zijn afgenomen om af te sluiten, of dat een vervolgbehandeling wenselijk is. 

Virtual Reality (VR)

Tot slot maken wij bij binnen Adagio ook gebruik van Virtual Reality (VR). Hiervoor gebruiken wij het programma Psious. Deze therapie bieden wij aan in het Engels, Portugees en Spaans. Bij deze E-health-interventie zet je een VR-bril op en kun je daarna verschillende oefeningen doen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan ontspanningsoefeningen en therapeutische technieken als exposure.

VR Software for Mental Health Professionals’ Therapy (ameliavirtualcare.com)

Samen met de behandelaar wordt beslist of e-health zal worden ingezet. Voor de kosten van online zorg gelden dezelfde regels als voor face-to-face behandeling en dit wordt dus meestal vergoed door de zorgverzekering. Een deel van de kosten kan, net als bij reguliere behandeling, binnen het eigen risico vallen.

> Zie onze pagina voor verdere uitleg over kosten & vergoeding.

Familie en Naasten

Psychische aandoeningen hebben niet alleen een effect op de cliënt, maar ook op zijn of haar naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, broers, zussen en vrienden. Daarom vinden wij het belangrijk om de omgeving bij de behandeling te betrekken. In het geval van (jonge) kinderen die bij ons in behandeling zijn, is het uitgangspunt dat ouders en belangrijke anderen direct of indirect bij de behandeling worden betrokken. Bij jongeren vanaf 16 jaar of volwassenen gebeurt dit in onderling overleg. De zorg voor en ondersteuning van jonge kinderen van onze cliënten is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Praktijkafspraken

Algemene praktijkinformatie

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00.
Telefonisch zijn wij bereikbaar van 9- 12 en van 13-17 uur.
Ons e-mailadres is: info@adagioamsterdam.nl.
Neem in geval van spoed contact op met je eigen huisarts.

Afspraken afzeggen of verzetten

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor je afspraak, dan dien je de afspraak minimaal 48 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet tijdig afzeggen wordt een no-show factuur verstuurd:

 • No-show tarief binnen 48 uur: € 55,00
 • No-show tarief binnen 24 uur: € 77,00

Deze factuur kun je niet indienen bij je verzekering. In het weekend zijn wij gesloten. Dit betekent dat je afspraken die je op maandag of dinsdag hebt, vóór het weekend moet verplaatsen of afzeggen.

Veranderen van behandelaar

Een voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met jouw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel passend zijn, dan kunnen we binnen de praktijk op zoek naar een oplossing.

Kwaliteitsstatuut

In ons kwaliteitsstatuur vind je informatie over de kwaliteit van onze behandeling. Klik hier voor de volledige versie.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om het resultaat en de kwaliteit van de behandeling te meten, maken wij gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Op vaste momenten voor, tijdens en na de behandeling, kan je gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. De uitkomst van deze vragenlijsten bespreek je in de eerste plaats met je behandelaar, en geven een beeld van of de behandeling voldoende aanslaat. Daarnaast gebruiken wij de geanonimiseerde resultaten uit deze vragenlijsten om de kwaliteit van onze behandeling te verbeteren. Je bent niet verplicht deze vragenlijsten in te vullen. Voorafgaand aan de start van de behandeling word je gevraagd of je toestemming geeft voor het verwerken van deze ROM gegevens. Alle gegevens zijn zo verwerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon, zodat de privacy van onze cliënten ten allen tijden wordt gewaarborgd.

 

Overige afspraken:
 • De duur van de gesprekken is 50 minuten, tenzij anders afgesproken.
 • Als je te laat komt voor je afspraak, dan wordt de duur van het gesprek bekort.
 • De psycholoog is gehouden aan de voor hem of haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 • Na het beëindigen van de behandelreeks krijgen we graag informatie over de ervaring met onze praktijk, zodat wij steeds onze kwaliteit kunnen verbeteren. Dit doen wij met een korte vragenlijst.
 • De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
 • Bij onderzoeken of behandelingen van kinderen jonger dan 12 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook in geval van echtscheiding. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar geniet een schriftelijke toestemming van beide ook de voorkeur. Schriftelijke toestemming van jongeren en één gezaghebbende ouder kan alleen geaccepteerd worden, wanneer er een onderbouwde reden is om de andere gezaghebbende ouder niet te betrekken. Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.