Privacyreglement

Adagio werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Desgewenst kun je inzage krijgen in het dossier. De wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WHBO) verplicht ons het dossier minimaal 20 jaar te bewaren, tenzij je zelf aangeeft dat je het dossier wil vernietigen of de zorg langer doorloopt. Jouw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Je hebt recht op inzage, een afschrift of kopie van jouw patiëntdossier. Dit kan worden opgevraagd bij de behandelaar door middel van een schriftelijk ondertekend verzoek en een kopie van het identiteitsbewijs. In het geval van feitelijke onjuistheden of onvolledigheden van persoonsgegevens, heeft de patiënt het recht om correctie aan te vragen. Ook kan een medewerker desgewenst jouw mening toevoegen aan het dossier.

Wij vinden het prettig om informatie uit te wisselen met de verwijzer (meestal de huisarts), maar wij vragen eerst toestemming aan de cliënt alvorens de huisarts te informeren. In het geval van crisis kan hier uitzondering in worden gemaakt. Derden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts, informeren wij nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Als patiënt heb je het recht om gegevens te laten verwijderen uit jouw dossier of het gehele dossier te laten vernietigen. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd bij de behandelaar. Een verzoek om vernietiging van het dossier kan door Adagio geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg.

Meer informatie omtrent privacy in persoonsgegevens kan je vinden in ons privacyreglement.

Ben je niet tevreden over hoe Adagio omgaat met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan met je behandelaar. Wordt er geen passende oplossing gevonden, dan kan je een klacht indienen via onze klachtenpagina of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.