Het nieuwe zorgprestatiemodel

Nederlands

Vanaf 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) anders gefinancierd, namelijk met het zorgprestatiemodel. Nog steeds is de psychologische zorg verzekerd vanuit de basisverzekering, maar de invoering van deze nieuwe financiering heeft mogelijk wel invloed op het betalen van je eigen risico. 

Huidige systeem:

In het huidige systeem wordt gewerkt met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Een DBC is een behandeltraject voor een bepaalde aandoening.

Een DBC duurt maximaal één jaar. Als een behandeling langer duurt dan 1 jaar dan komen er opeenvolgende DBC’s.


Na afloop van een DBC stuurt de zorgaanbieder de rekening naar de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de factuur van Adagio ontvangt, moet jij het eigen risico voor deze behandeling betalen aan je zorgverzekeraar. Je betaalt één keer het eigen risico over een DBC; ook als de behandeling meerdere kalenderjaren loopt (zie voorbeeld 1a en 1b). (Dit kan in termijnen, neem hierover contact op met jouw zorgverzekeraar).

Voorbeeld 1a 
Start behandeling:                1 november 2020
Einde behandeling:             31 oktober 2021

> Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 1b 
Start behandeling:               1 november 2019
Einde DBC:                            31 oktober 2020
Start vervolg DBC:                1 november 2020
Einde behandeling:             31 oktober 2021

> Eigen risico:  Het eigen risico van 2019 wordt aangesproken voor de eerste DBC en het eigen risico van 2020 voor het vervolg van de behandeling.

Waarom een nieuw zorgmodel?
Het huidige systeem in de GGZ is niet transparant. Voor veel cliënten is de factuur moeilijk te begrijpen en de client ontvangt de factuur van de behandeling vaak heel laat (soms zelfs na 1 jaar)..

Wat verandert er voor jou als cliënt door de invoering van het nieuwe zorgmodel (ZPM)?
Vanaf 1 januari 2022, krijg je als client elke maand een factuur van de behandelingen die er zijn geweest. Dus voor alle behandelingen en ook voor de consulten per telefoon. Deze facturen worden verstuurd door: Forte GGZ.


Je ontvangt dus veel eerder een factuur en de factuur is overzichtelijker. Je kunt precies zien wanneer de behandeling was en hoelang die duurde. De term DBC, verdwijnt in 2022. Voortaan gelden dezelfde regels voor het eigen risico als bij andere vormen van zorg.Als een behandeltraject over de grens van een kalenderjaar gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2a en 2b.

Voorbeeld 2a
Start behandeling:               1 mei 2021
Einde behandeling:             12 februari 2022

> Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling in 2021, Het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor de behandeling in 2022 (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Voorbeeld 2b:
Start behandeling:               1 november 2020
Einde DBC:                            31 oktober 2021
Start vervolg DBC:               1 november 2021
Einde behandeling:             12 februari 2022

> Eigen risico: het eerste deel van de behandeling valt nog in de oude systeem en daarvoor wordt dus het eigen risico van 2020 aangesproken (zie ook voorbeeld 1a). Voor het vervolg van de behandeling (vanaf 1 november 2021) wordt het eigen risico aangesproken voor de behandeling in 2021, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor de behandeling in 2022. (Van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

Financiën
Deze nieuwe regeling gaat meteen in op 1 januari 2022 voor álle cliënten, dus ook voor iedereen! Het maakt niet uit wanneer de aanmelding was en hoe lang je al in behandeling bent.

Het kan gebeuren, dat je over 2021 eigen risico kwijt bent omdat de behandeling gestart is, als de behandeling doorgaat in 2022, dan kost het ook het eigen risico van 2022.

Dit is een heel vervelend (eenmalig) gevolg van de invoering van het nieuwe systeem.

Er is op dit moment geen overgangsregeling vanuit de overheid en zorgverzekeraars voor het betalen van je eigen risico.

Neem altijd contact op met jouw zorgverzekeraar, het betalen van het eigen risico financiële problemen oplevert. Je kunt ook contact opnemen met jouw gemeente via het schuldenloket. Zij bieden hulp bij financiële problemen.

Tot slot
Het nieuwe financieringsmodel zorgt voor veel veranderingen. We hopen met bovenstaande informatie meer duidelijkheid te geven. Daarnaast verwijzen we je graag nog naar een kort en overzichtelijk filmpje van de overheid over het zorgprestatiemodel. Klik hier om het filmpje te bekijken.

English

From 1 January onward, mental health care (GGZ) will be funded otherwise: with the healthcare performance model. Psychological care will still be covered by basic health insurance, but the implementation of this new type of funding might influence the payment of your deductible excess.

Current system:

The current system works with a DBC (Diagnosis Treatment Combination). A DBC is a treatment trajectory for a certain type of condition. A DBC has a maximum of one year. If the treatment takes longer than 1 year, there will be successive DBC’s.

After a DBC the healthcare provider will send the bill to the health insurer. When the health insurer receives the invoice from Adagio, you must pay the deductible excess to your health insurer. You pay the deductible excess over a DBC once; this also applies if your treatment takes several calendar years (see examples 1a and 1b). (This can be done in instalments; contact your health insurer for this).

Example 1a

Start of treatment                   1 November 2020

End of treatment                    31 October 2021

>Deductible excess: only the deductible excess of 2020 is used for the entire treatment trajectory.

Example 1b

Start of treatment                   1 November 2019

End of DBC                           31 October 2020

Start next DBC                       1 November 2020

End of treatment                    31 October 2021

>Deductible excess: the deductible excess of 2019 is used for the first DBC and the deductible excess of 2020 for the continuation of the treatment.

Why a new health care model?

The current system in the GGZ is not transparent. For many clients the invoice is hard to understand and the client often does not receive an invoice for the treatment until very late (sometimes even after 1 year).

What changes for you as a client due to the implementation of the new health care model (ZPM)?

From 1 January 2022, you as a client will receive an invoice for PAS treatments every month. In other words, for all treatments and also for the consultations by telephone. These invoices are sent by: Forte GGZ.

So you will receive an invoice much sooner and the invoice will be more transparent. You can see exactly when the treatment was and how long it took. The term DBC will disappear in 2022. From now on, the same rules will apply for the deductible excess as for other forms of healthcare.

If your treatment trajectory exceeds a calendar year, you will pay the deductible excess for both years. See examples 2a and 2b.

Example 2a:

Start of treatment                   1 May 2021

End of treatment                    12 February 2022

>The deductible excess of 2021 will be used for the part of the treatment in 2021. The deductible excess of 2022 will be used for the treatment of 2022 (from 1 January 2022 to 12 February 2022).

Example 2b:

Start of treatment                   1 November 2020

End of DBC                           31 October 2021

Start of continuation DBC     1 November 2021

End of treatment                    12 February 2022

>Deductible excess: the first part of the treatment still falls under the old system and therefore the deductible excess of 2020 will be used (see also example 1a). For the continuation of the treatment (from 1 November 2021 onward) the deductible excess is used for the treatment in 2021, the deductible excess of 2022 is used for the treatment in 2022 (from 1 January 2022 to 12 February 2022).

Funding

This new arrangement will start as from 1 January 2022 for all clients, so for everybody! It makes no difference when you registered and how long you have been treated.

It may happen that you lose your deductible excess over 2021 because the treatment has started; if the treatment continues in 2022, this will cost you your deductible excess of 2022 as well.

This is an unpleasant (one-off) consequence of the implementation of the new system.

At the moment there is no transitional arrangement from the government and health care insurers for the payment of the deductible excess.

Always contact your health insurer if paying your deductible excess causes financial problems. You can also contact your local authorities through the debt counter. They offer help in case of financial problems.

In conclusion

The new funding model causes many changes. We hope the above information will give more clarity. In addition, we refer to a brief but informative government video about healthcare performance model.

Espanol

A partir del 1 de enero de 2022, el cuidado de la salud mental (GGZ por sus siglas en holandés) se financiarán de forma diferente, en concreto de acuerdo con el modelo de prestación sanitaria. El cuidado psicológico seguirá estando incluido dentro del seguro básico, pero la introducción de este nuevo modelo de financiación podría influir en el pago de la franquicia. 

Sistema actual:

En el sistema actual se trabaja con una Combinación de diagnóstico y tratamiento (DBC por sus siglas en holandés). Un DBC es un proceso de tratamiento para una condición específica.

Un DBC dura un máximo de un año. Si el tratamiento dura más de 1 año, entonces se aplican DBCs sucesivos.


Al finalizar un DBC, el proveedor sanitario envía la factura a la compañía de seguros de salud. Cuando la compañía de seguros de salud recibe la factura de Adagio, usted tiene que pagar la franquicia del tratamiento a la aseguradora. También paga la franquicia de un DBC una sola vez aunque el tratamiento se extienda durante varios años (ver ejemplo 1a y 1b). (Se puede pagar a plazos, para ello deberá ponerse en contacto con su compañía de seguros de salud).

Ejemplo 1a 
Inicio del tratamiento:                                1 de noviembre de 2020
Finalización del tratamiento:                     31 de octubre de 2021

> Franquicia: solo se reclamará el pago de la franquicia de 2020 para todo el proceso de tratamiento.

Ejemplo 1b 
Inicio del tratamiento:                                1 de noviembre de 2019
Finalización del DBC:                                  31 de octubre de 2020
Inicio de la continuación del DBC:            1 de noviembre de 2020
Finalización del tratamiento:                     31 de octubre de 2021

> Franquicia: la franquicia del año 2019 se reclamará para el primer DBC y la franquicia del 2020 se reclamará para el tratamiento de continuación.

¿Por qué se introduce un nuevo modelo de atención?
El sistema actual del GGZ no es transparente. Para muchos clientes, la factura es difícil de comprender y el cliente recibe la factura del tratamiento a menudo muy tarde (a veces un año más tarde).

¿Qué cambiará para usted como cliente al introducir el nuevo modelo de atención sanitaria (ZPM)?
A partir del 1 de enero de 2022, como cliente recibirá cada mes una factura por el tratamiento que se haya realizado. Es decir, para cada tratamiento y para cada consulta telefónica. Estas facturas las enviará: Forte GGZ.


Recibirá las facturas mucho antes y la factura será más clara. Podrá ver exactamente cuándo se produjo el tratamiento y cuánto duró. El término DBC desaparecerá en 2022. A partir de entonces se aplicarán las mismas reglas para la franquicia que las de cualquier otra forma de atención sanitaria.Si un proceso de tratamiento excede el límite de un año, pagará la franquicia de ambos años. Véanse los ejemplos 2a y 2b.

Ejemplo 2a
Inicio del tratamiento:                                1 de mayo de 2021
Finalización del tratamiento:                     12 de febrero de 2022

> Franquicia: la franquicia del 2021 se reclamará para la parte de tratamiento de 2021, la franquicia de 2022 se reclamará para el tratamiento de 2022 (del 1 de enero de 2022 al 12 de febrero de 2022).

Ejemplo 2b:
Inicio del tratamiento:                                1 de noviembre de 2020
Finalización del DBC:                                  31 de octubre de 2021
Inicio de la continuación del DBC:            1 de noviembre de 2021
Finalización del tratamiento:                     12 de febrero de 2022

> Franquicia: la primera parte del tratamiento seguirá el sistema antiguo y, por tanto, se reclamará la franquicia de 2020 (ver también ejemplo 1a). Para la continuación del tratamiento (a partir del 1 de noviembre de 2021) se reclamará la franquicia del tratamiento en 2021, la franquicia de 2022 se reclamará para el tratamiento de 2022. (Del 1 de enero de 2022 hasta el 12 de febrero de 2022).

Finanzas
¡Esta nueva normativa entrará inmediatamente en vigor a partir del 1 de enero de 2022 para todos los clientes, es decir, para todo el mundo! No importa cuándo se produjo la declaración ni cuánto tiempo lleva en tratamiento.

Puede ocurrir que durante 2021 haya gastado la franquicia porque el tratamiento ya haya comenzado. Si el tratamiento continúa en 2022, se contabilizará con la franquicia de 2022.

Esta es una consecuencia molesta de la introducción de este nuevo sistema (que ocurrirá una sola vez).

De momento no hay ninguna regulación transitoria por parte de las autoridades y las aseguradoras para el pago de la franquicia.

Póngase siempre en contacto con su compañía de seguros de salud si el pago de la franquicia le genera problemas financieros. También puede ponerse en contacto con su ayuntamiento a través del departamento de deudas Le ofrecerán ayuda en caso de experimentar problemas financieros.

En resumen
El nuevo modelo de financiación supone muchos cambios. Esperamos haberlo aclarado con la información anterior. Además, le referimos a un breve vídeo aclaratorio de las autoridades sobre el modelo de prestación sanitaria. Haga clic aquí para ver el vídeo.

Portuges

A partir de 1 de janeiro, os cuidados de saúde mental (GGZ) serão financiados de outra forma: com o modelo de desempenho em saúde. O atendimento psicológico continuará a ser coberto pelo seguro básico de saúde, mas a implementação desta nova modalidade de financiamento pode influenciar o pagamento da sua franquia.

Sistema atual:

O sistema atual trabalha com DBC (Diagnosis Treatment Combination – Combinação Diagnóstico-Tratamento). Um DBC é um percurso de tratamento para um determinado tipo de condição. Um DBC dura no máximo um ano. Se o tratamento demorar mais de um ano, haverá DBCs sucessivos.

Depois de um DBC, o provedor de saúde envia a fatura à seguradora de saúde. Quando a seguradora de saúde receber a fatura da Adagio, deve pagar a franquia à sua seguradora de saúde. Paga a franquia sobre um DBC uma vez; isto também se aplica se o seu tratamento demorar vários anos civis (ver exemplos 1a e 1b). (Isto pode ser feito em prestações; entre em contacto com a sua seguradora de saúde para o fazer).

Exemplo 1a

Início do tratamento               1 de novembro de 2020

Fim do tratamento                  31 de outubro de 2021

> Franquia: apenas a franquia de 2020 é utilizada para todo o percurso do tratamento.

Exemplo 1b

Início do tratamento               1 de novembro de 2019

Fim do DBC                           31 de outubro de 2020

Início do próximo DBC         1 de novembro de 2020

Fim do tratamento                  31 de outubro de 2021

> Franquia: a franquia de 2019 é utilizada para o primeiro DBC e a franquia de 2020 para a continuação do tratamento.

Porquê um novo modelo de cuidados de saúde?

O sistema atual do GGZ não é transparente. Para muitos clientes, a fatura é difícil de entender e o cliente muitas vezes só recebe a fatura do tratamento muito tarde (às vezes após um ano).

O que muda para si como cliente com a implementação do novo modelo de cuidados de saúde (ZPM)?

A partir de 1 de janeiro de 2022, como cliente, recebe uma fatura para os tratamentos PAS todos os meses. Ou seja, para todos os tratamentos e também para as consultas por telefone. Estas faturas são enviadas por: Forte GGZ.

Assim, recebe uma fatura muito mais cedo e a fatura será mais transparente. Pode ver exatamente quando foi o tratamento e quanto tempo demorou. O termo DBC desaparece em 2022. A partir de agora, aplicam-se as mesmas regras para a franquia e para as demais modalidades de cuidados de saúde.

Se o percurso do seu tratamento ultrapassar um ano civil, paga a franquia para ambos os anos. Veja os exemplos 2a e 2b.

Exemplo 2a:

Início do tratamento               1 de maio de 2021

Fim do tratamento                  12 de fevereiro de 2022

> A franquia de 2021 será utilizada para a parte do tratamento em 2021. A franquia de 2022 será utilizada para o tratamento de 2022 (de 1 de janeiro de 2022 a 12 de fevereiro de 2022).  

Exemplo 2b:

Início do tratamento                          1 de novembro de 2020

Fim do DBC                                      31 de outubro de 2021

Início da continuação do DBC          1 de novembro de 2021

Fim do tratamento                             12 de fevereiro de 2022

> Franquia: a primeira parte do tratamento ainda se enquadra no antigo sistema e, portanto, será utilizada a franquia de 2020 (ver também exemplo 1a). Para a continuação do tratamento (a partir de 1 de novembro de 2021), a franquia é utilizada para o tratamento em 2021, a franquia de 2022 é utilizada para o tratamento em 2022 (de 1 de janeiro de 2022 a 12 de fevereiro de 2022).

Financiamento

Este novo acordo terá início a partir de 1 de janeiro de 2022 para todos os clientes, portanto, para toda a gente! Não faz diferença quando se registou e durante quanto tempo foi tratado.

Pode acontecer que perca a franquia sobre 2021 porque o tratamento foi iniciado; se o tratamento continuar em 2022, isso custa-lhe também a franquia de 2022.

Esta é uma consequência desagradável (única) da implementação do novo sistema.

De momento, não existe um acordo transitório do governo e das seguradoras de saúde para o pagamento da franquia.

Entre sempre em contacto com a sua seguradora de saúde se o pagamento da franquia lhe causar problemas financeiros. Também pode entrar em contacto com as autoridades locais através do gabinete de dívidas. Eles oferecem ajuda em caso de problemas financeiros.

Para concluir

O novo modelo de financiamento provoca muitas mudanças. Esperamos que as informações acima lhe deem mais clareza. Além disso, referimo-nos a um breve, mas informativo, vídeo governamental sobre o modelo de desempenho em saúde. Procure aqui para assistir ao vídeo.

Video

http://www.youtube.com/watch?v=_cTrSO4pvFs&ab_channel=ProgrammaZorgprestatiemodelggzenfz

%d bloggers liken dit: